Импресум

Главен и одговорен уредник:
Ирена Јорданова

Лектор:
Весна Томческа

Дизајн:
Даниел Илиевски
Дарко Ристиќ
Андреј Ѓошевски

Маркетинг:
Ангела Миленкоска